Czytnik kart płatniczych - obsługa kart płatniczych

FAQ

1. Pytania dotyczące transakcji płatniczej kartą

Jakie są aktualne stawki opłaty interchange?

Wysokość opłaty interchange fee ustalana jest przez organizacje płatnicze. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty interchange publikowane są na stronach internetowych organizacji płatniczych MasterCard i VISA.

Czy terminal płatniczy musi być włączony cały czas?
Tak, terminal musi pozostać włączony, nawet jeśli nie są dokonywane transakcje, ponieważ raz dziennie o ustalonej godzinie dokonuje Zamknięcia Dnia, jak również aktualizacje oprogramowania i parametrów.
Co zrobić, jeśli wyszedł tylko jeden rachunek z transakcji lub wydrukowany rachunek uległ zniszczeniu?
W takim wypadku należy wykonać „Kopię" ostatniej transakcji. Wystarczy wybrać przycisk „Kopia" z ekranu startowego wskazując jednocześnie aplikację z jakiej potrzebna jest kopia tj. Aplikacja Płatnicza, Doładowania, Moje Rachunki. Możliwe jest wykonanie kopii tylko i wyłącznie ostatniej transakcji.
Co zrobić jeśli nastąpi pomyłka w kwocie transakcji?
 • Jeśli wprowadzono błędną kwotę transakcji, wystarczy przed jej zatwierdzeniem (gdy nie zaczął się jeszcze drukować parago), nacisnąć na terminalu żółty przycisk (strzałka w lewo), skorygować kwotę i powrócić do dalszego przeprowadzania transakcji,
 • Jeśli wprowadzono błędną kwotę, a następnie zatwierdzono i wyszedł wydruk z kodem autoryzacji, należy nie potwierdzać podpisu klienta wciskając przy ekrenie „Podpis zgodny" klawisz NIE (transakcja zostanie automatycznie unieważniona),
 • Jeśli Klient już podpisał wydruk i zatwierdzaliśmy transakcję klawiszem Podpis zgodny, należy transakcję usnunąć . W celu usunięcia transakcji należy wykonać operację unieważnienia z Menu na terminalu POS. Uwaga: unieważnienie powoduje blokadę środków na rachunku klienta i wprowadzenie kolejnej transakcji może skutkować odrzuceniem transakcji - odmową.
 • Jeśli klient już odszedł z placówki, a po weryfikacji z paragonem okazało się, że wprowadzona kwota jest błędna należy skontaktować się z COA, aby uzyskać instrukcje jak rozwiązać problem.
Jak postępować z zatrzymaną lub znalezioną kartą?
W przypadku kart bez mikroprocesora, należy naciąć kartę pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu tak, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, hologramu, lub wytłoczonego lub nadrukowanego numeru . W przypadku kart z mikroprocesorem należy odciąć prawy górny róg karty. Zniszczoną kartę, najpóźniej następnego dnia roboczego należy odesłać pocztą do PeP pod adresem wskazanym na formularzu wraz z wypełnionym podpisanymi Protokołem zatrzymania karty.
Co oznacza komunikat „Zatrzymaj kartę”?
Komunikat jest żądanie banku, który wydał kartę, aby daną kartę zatrzymać. W celu wyjaśnienia przyczyn decyzji posiadacz karty powinien skontaktować się ze swoim bankiem.
Polecenie zatrzymania karty może być wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta PeP lub w formie komunikatu na wyświetlaczu terminala. Akceptant zobowiązany jest wyjaśnić posiadaczowi karty, że Bank zażądał zatrzymania karty (a to bank wydawcy karty, a nie okaziciel jest jej właścicielem) oraz wypełnić "Protokół zatrzymania karty". Zatrzymaną kartę wraz z protokołem, najpóźniej następnego dnia należy odesłać pocztą do COA PeP. Protokół jest dostępny na stronie www.pep.pl lub może być wysłany przez COA na podany w rozmowie telefonicznej adres e-mail Akceptanta. Uwaga: Wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od obowiązku zatrzymania karty, jest zagrożenie życia lub zdrowia użytkownika terminala.
Za karty zatrzymane i odesłane do PeP może zostać wypłacona nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę karty (nagroda nie jest wypłacana w przypadku kart Banku BPH, oraz kart znalezionych bądź pozostawionych przez posiadacza).
Co oznacza na terminalu komunikat „Odmowa” przy wykonywaniu transakcji?
To komunikat oznaczający brak zgody banku na przeprowadzenie transakcji. Należy wyjaśnić klientowi, że taka jest odpowiedź banku i wszelkie pytania należy kierować do banku wydawcy karty.
Czy można dzielić kwotę do zapłaty na mniejsze kwoty?
Regulacje organizacji płatniczych nie zezwalają na dzielenie kwoty do zapłaty za pojedynczy towar lub usługę na kilka transakcji kartowych o mniejszej wartości.
Okazana karta nie zawiera imienia i nazwiska tylko nazwę instytucji, czy taka karta jest oryginalna?
Wiele instytucji emituje karty z wydrukowanymi nazwami innymi niż imię i nazwisko posiadacza. Taką kartą można bez obawy realizować transakcję.
Co zrobić, gdy podejrzewamy, że karta jest sfłaszowana?
Należy bezwzględnie skontaktować się z COA PeP pod numerem telefonu (17) 859 69 69. Jeżeli zachowanie klienta wydaje się podejrzane lub sprzedawca obawia się o swoje bezpieczeństwo, na początku rozmowy z konsultantem COA należy podać hasło „KOD 10" oznaczające niemożliwość swobodnego prowadzenia rozmowy. Konsultant COA będzie wtedy zadawał pytania, na które Akceptant będzie mógł odpowiedzieć "Tak" lub "Nie", aby poinstruować go jak w danej sytuacji powinien postąpić.
Czy można i kiedy prosić Klienta o przedstawienie dowodu potwierdzającego tożsamość?
W razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących weryfikacji karty i jej okaziciela np. czy posiadacz karty jest uprawniony do używania karty, posiadacz karty może być poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Jeśli posiadacz karty odmawia przedstawienia dokumentu tożsamości, należy nie oddając karty posiadaczowi, wstrzymać realizację transakcji lub jeśli autoryzacja została już wykonana anulować ją wykonując Unieważnienie. Następnie należy skontaktować się z COA PeP, w celu otrzymania dalszych instrukcji (np. zatrzymania karty).
Czy można przyjąć płatność jeśli karta nie jest podpisana?
Jeśli karta jest niepodpisana, okaziciel karty może ją podpisać w obecności sprzedawcy jednocześnie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą dokumentu ze zdjęciem. Brak zgody na podpisanie karty, upoważnia sprzedawcę do odmowy realizacji transakcji.
Co zrobić, gdy na pasku podpisu widnieje słowo "VOID"?
Jeżeli na pasku podpisu widoczny jest wyraz „VOID" oznacza to, że karta jest nieważna i nie można przyjmować nią płatności. Należy poinformować o tym klienta.

2. Problemy techniczne – związane z terminalem POS i łącznością

Jak wykonać kopię ostatniego wydruku?
Kopię ostatniego wydruku można wykonać w każdej chwili wybierając przycisk „Kopia" z ekranu startowego wskazując jednocześnie aplikację z jakiej potrzebna jest kopia tj. aplikacja płatnicza, doładowania, TransKasa itd.
Jak wykonać zamknięcie dnia?
Jeśli zamknięcie dnia nie dokonało się automatycznie, należy wykonać je ręcznie przed pierwszą transakcją. Na terminalu Verifone VX 510 i VX 670:
 1. Jeżeli jest wyświetlony wygaszacz „PeP Polskie ePłatnosci" nacisnąć dowolny klawisz (za wyjątkiem zielonego) aby wyświetliło się menu główne terminala
 2. Wybrać fioletowy klawisz z lewej strony klawiatury (pierwszy fioletowy przycisk pod wyświetlaczem), i naciskać go, aby wyświetliła się opcja Zarządzenie
 3. Wybrać szary klawisz Fx (F1-F6) odpowiadający opcji „Zarządzenie" 
 4. Wybrać opcję „Zamkn. dnia"
 5. Po pojawieniu się komunikatu „Zamknąć dzień?" wybrać opcję Tak (F1), co spowoduje zainicjowanie zamknięcia dnia wszystkich aplikacji na terminalu.
Jak wykonać restart terminala?
Postępowanie przy restarcie terminala zależy od modelu terminala (oznaczenie modelu terminala znajduje się po lewej stronie terminala, nad ekranem terminala, np. VX 610):
 • Dla terminali VX 510:
 1. wyjąć kabel zasilający z gniazda terminala lub sieci zasilającej
 2. odczekać ok. 30 sekund;
 3. włożyć ponownie kabel zasilacza do gniazda terminala lub sieci zasilającej
 • Dla terminali przenośnych VX 670:
 1. przytrzymać przez ok. 5 sek. czerwony klawisz (krzyżyk) na terminalu; 
 2. odczekać ok. 30 sekund; 
 3. nacisnąć i przytrzymać zielony klawisz (enter).
 • Jeśli terminal łączy się przez GPRS, niezbędny jest również restart koncentratora. W tym celu należy:
 1. wyjąć kabel zasilający koncentratora;
 2. odczekać ok. 30 sekund;
 3. włożyć kabel zasilający.
Kiedy nie należy wykonywać restartu terminala?
Nie należy restartować terminala podczas realizowania transakcji, łączenia się urządzenia i gdy karta chipowa znajduje się w czytniku.
W jakich wypadkach wykonać restart terminala?
Restart terminala polega na chwilowym wyłączeniu i włączeniu zasilania terminala. Należy pamiętać, aby czas odłączenia od zasilania nie był krótszy niż 30 sekund.
Restart terminala zalecany jest w przypadku gdy:
 • terminal zawiesił się i nie reaguje na żaden klawisz,
 • terminal ma problem z połączeniem,
 • terminal nie wykonał zamknięcia dnia.
Co oznacza na terminalu komunikat „Brak połączenia”?
Oznacza to, że terminal nie może uzyskać połączenia z systemami rozliczeniowymi PeP. Może być kilka powodów takiej sytuacji, w zależności od użytego terminala. Najczęstszymi powodami takiej sytuacji jest awaria operatora GSM (w przypadku terminali GPRS) lub dostawcy Internetu (terminale z interfejsem Internet). W przypadku wątpliwości co do powodu tego problemu Akceptant powinien się skontaktować z COA 17 859 69 69.

3. Pytania dotyczące transakcji doładowania telefonu.

Do ilu dni mogę składać reklamację na doładowanie?
Do 7 dni od momentu jego wydruku.
Co zrobić, gdy doładowanie nie wydrukowało się lub jest nieczytelne?
W przypadku gdy doładowanie nie wydrukowało się lub jest nieczytelne (np. z powodu braku papieru lub jego zacięcia w drukarce terminala POS itp.), niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Akceptanta i przygotuj następujące informacje: rodzaj doładowania (Orange, Heyah, Simplus itp.), datę i dokładną godzinę doładowania, kwotę doładowania. COA zweryfikuje, czy doładowanie miało miejsce i przekaże w takim wypadku unikalny identyfikator reklamacji, którym można się posługiwać później, aby dowiadywać się o statusie reklamacji. Po jej uwzględnieniu korekty są widoczne na raportach dziennych (doładowania ze znakiem minus) na stronie www.pep.pl oraz uwzględnione w fakturach za doładowania.
Wybrano inny nominał doładowania/operatora aniżeli kupujący sobie życzył. Czy można anulować transakcję doładowania?
Należy dołożyć szczególnej staranności, aby wybrać właściwego operatora i nominał. Jednak w szczególnych wypadkach, gdy wybrano niewłaściwe doładowanie, należy skontaktować się z COA PeP. Należy pamiętać o tym by nie ujawniać nikomu kodu doładowania a po uwzględnieniu reklamacji bezwzględnie go zniszczyć.
Terminal poprawnie wydrukował potwierdzenie doładowania. Klient wprowadził 14 cyfrowy kod doładowania, a konto nie zostało doładowane. Co należy zrobić?
Klient powinien zgłosić w pierwszej kolejności reklamację do operatora GSM. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji powinien wrócić do placówki a Akceptant w jego imieniu powinien reklamować doładowanie dzwoniąc do COA.

4. Pytania dotyczące współpracy (nawiązania, rozszerzenia).

Jak zgłosić kradzież terminala?
W przypadku, gdy zostanie Państwu skradziony terminal, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta pod nr telefonu: (17) 659 69 69. Kradzież należy zgłosić na policję, a kopię protokołu zgłoszenia szkody lub zaświadczenia o umorzeniu postępowania zachować jako potwierdzenie zgłoszenia sprawy, by w razie potrzeby przekazać do Centrum Obsługi Akceptanta.
Jak długo należy przechowywać wydruki z terminala?
Akceptant zobowiązany jest do przechowywania wydruków z urządzeń do akceptacji kart bądź dokumentów potwierdzających poprawność dokonanych transakcji przez okres 24 miesięcy. Dostęp do tych danych mogą mieć wyłącznie uprawione osoby.
Jakie informacje można uzyskać ze strony www?
Strona www umożliwia samodzielne zarządzanie danymi firmy dotyczącymi współpracy z PeP tj.: podgląd do danych firmy, złożenie dyspozycji do modyfikacji danych firmy, pobranie dokumentów potrzebnych przy współpracy, pobranie raportów z transakcji oraz elektronicznych obrazów faktur i dokumentów rozliczeniowych.
Jak przekazać informację o zmianie danych firmy w KRS lub o zmianie konta firmy?
Zmiana danych firmy odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie formularza aktualizacji danych (dostępnego do wydrukowania na logowanej stronie www w zakładce „Podstawowe informacje") wypełnionego w odpowiednim dla danej zmiany module, z podpisem zgodnym z podpisem na umowie z PeP. W przypadku zmiany danych firmy niezbędne jest przesłanie kopii aktualnych dokumentów rejestrowych (NIP, Regon, KRS, wpis do EDG), potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
Jak można zmienić błędne dane adresowe na fakturze?

Potrzebę zmiany danych firmy można zgłosić poprzez logowaną stronę internetową poprzez zakładkę „Podstawowe informacje". Zgłoszenie zostanie przesłane automatycznie do systemu PeP, a zmiany wprowadzone w możliwie najszybciej. Alternatywną metodą jest zgłoszenie błędów do COA, które przekaże taką potrzebę Przedstawicielowi Handlowemu, który może dokonać modyfikacji zmian.

Uwaga: PeP i Bank BPH nie zmieniają danych w fakturach już wystawionych. W takich przypadkach należy wysłać do BPH i PeP noty korygujące (oryginał kopia), których kopia po ostemplowaniu trafi zwrotnie do Akceptanta. 

Gdzie (jak) można zamówić dodatkowe naklejki?
Dodatkowe materiały reklamowe np. naklejki na terminal lub na kasę punktu sklepowego można zamówić kontaktując się z Przedstawicielem Handlowym. W każdej chwili można zadzwonić do COA, który przekaże telefon do właściwego Przedstawiciela Handlowego.
Czy nowozatrudniony personel może obsługiwać terminal? Jeśli nie, to jaki jest proces szkolenia i jak je zamówić?
Każdy pracownik obsługujący terminal wymaga przeszkolenia z zakresu obsługi terminala oraz bezpieczeństwa realizacji transakcji. Dlatego też chęć przeszkolenia nowych pracowników należy zgłosić do Przedstawiciela Handlowego lub Centrum Obsługi Akceptanta, a Przedstawiciel Handlowy umówi się na szkolenie w dogodnym terminie.
Czy można przenieść terminal ze starego (likwidowanego punktu, innego) do nowego?
Nie, ponieważ każdy terminal jest skonfigurowany do wymagań określonej lokalizacji oraz jest to niezgodne w wymogami organizacji płatniczych (VISA/MasteCard). Aby dokonać przeniesienia terminala należy skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub Centrum Obsługi Akceptanta.
Jak można zamówić usługę logo lub doładowania?
Aby rozszerzyć umowy o współpracy o dodatkowe produkty tj. logo lub doładowania, należy skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub z Centrum Obsługi Akceptanta.
Jak otrzymać dostęp do strony www?
Dostęp do logowanej strony www otrzymuje każda firma nawiązująca współpracę z PeP. Wystarczy podczas podpisania umowy podać adres email (może to być adres prywatny, ponieważ służy on jedynie do przesłania hasła). Login i hasło dostępowe do serwisu wysyłane są na podany adres email. Uwaga: jeśli podczas podpisywania umowy nie zostanie podany email, lub hasło dostępowe zgubi się można w dowolnym momencie skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta pod nr tel: (17) 859 69 69, które po weryfikacji dzwoniącego zgłosi odpowiednio aktualizację adresu email lub wyśle ponownie dane do logowania.
Jak można rozszerzyć działalność (nowy punkt, dodatkowy terminal)?
W celu rozszerzenia umowy współpracy o nowy punkt lub nowy terminal w już działającym punkcie, zachęcamy do zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zakładkę „Rozszerzenie współpracy" z logowanej strony internetowej www.pep.pl. Można również skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub Centrum Obsługi Akceptanta, które przekaże taką potrzebę Przedstawicielowi Handlowemu.
Jak nawiązać współpracę z PeP?
W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu przez całą dobę z Centrum Obsługi Akceptanta pod nr tel: (17) 859 69 69. Konsultant przyjmie Państwa zgłoszenie z prośbą o kontakt prosząc o podanie danych kontaktowych.
Do podpisania umowy należy przygotować dokumenty rejestrowe firmy, NIP, REGON. Niezbędna jest również obecność osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu firmy.

5. Pytania dotyczące rozliczeń oraz reklamacji.

Jak można zmienić numer konta bankowego?
Należy zalogować się na stronie www.pep.pl, pobrać właściwy formularz i wysłać go na adres coa@pep.pl . Można również zadzwonić do COA, który prześle ten formularz na wskazany adres, mailem lub faksem.
Czy można otrzymywać jedną zbiorczą fakturę (najem, prowizja)?
Nie, ponieważ współpracę w zakresie transakcji płatniczych reguluje zarówno „Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych" (umowa trójstronna - Akceptant, PeP i BPH) na podstawie której naliczana jest prowizja, jak i „Umowa o współpracy" (umowa - Akceptant, PeP) na podstawie której naliczane są opłaty miesięczne (dzierżawa terminala, logo itp.).
Jak opisane są przelewy do Akceptantów?

Dla "Poziomu rozliczeń Outlet" - "Rozliczenie transakcji kartą <numer OID> <nazwa Outletu>".

Dla "Poziomu rozliczeń Merchant" - "Rozliczenie transakcji kartą <numer MID> <nazwa Merchanta>".

Co oznacza termin „Poziom rozliczeń Outlet”?
Oznacza, że w obrębie każdej placówki przelewy i opłaty są bilansowane i mogą być przesyłane na osobne konta bankowe.
Co oznacza termin „Poziom rozliczeń Merchant”?
Oznacza, że dla wszystkich placówek przelewy i opłaty są bilansowane i przesyłane na wspólne konto bankowe.
Kiedy dokonywany jest przelew za przeprowadzone transakcje i jak wygląda proces rozliczeń?
Przelew środków pieniężnych następuje drugiego dnia roboczego po dokonaniu transakcji, na rachunek bankowy wskazany w umowie o współpracy. Za transakcje od piątku do soboty wykonywany jest jeden przelew. Jest to standardowe rozliczenie Akceptanta. Możliwe jest uruchomienie płatnej usługi przelewów następnego dnia roboczego po dokonaniu transakcji. Warunki negocjowane są indywidualnie z Doradcą Klienta PeP.
Kiedy klient otrzymuje środki w przypadku zwrotu/unieważnienia transakcji?
Termin zwrotu środków dla klienta zależny jest od Banku wystawcy karty i może on trwać kilka dni roboczych. Unieważnienia dokonane w tym samym dniu rozliczeniowym są niezauważalne przez właściciela karty, poza możliwością chwilowej blokady środków.
Kiedy pobierana jest opłata za dzierżawę terminala?
Opłata za dzierżawę terminala pobierana jest w formie kompensaty należności z przyjętych transakcji płatniczych 2- ego dnia roboczego miesiąca, ale naliczona i widoczna jest w raporcie 1- ego dnia roboczego miesiąca.
Gdzie można wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymywanymi raportami?
Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do Centrum Obsługi Akceptanta PeP, które dla Państwa wygody, jest dostępne codziennie, całą dobę pod numerem telefonu (17) 859 69 69 lub mailowo coa@pep.pl.
Kiedy możemy spodziewać się otrzymania faktury papierowej od PeP?
Papierowe wersje faktur z tytułu współpracy z PeP dla Akceptantów, którzy nie korzystają z elektronicznego udostępniania faktur i dokumentów rozliczeniowych, wystawiane są do 4 dnia roboczego każdego miesiąca. Po tym terminie trafiają do firmy zewnętrznej, która realizuje ich wydruk oraz wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jednocześnie, 5 dnia roboczego miesiąca faktury w wersji elektronicznej udostępniane są poprzez logowaną stronę internetową www.klienci.pep.pl w zakładce „Faktury i statementy".

6. Pytania dotyczące obsługi terminala.

Czy konieczne jest drukowanie przez terminal Raportu Zamknięcia Dnia nawet, gdy nie było sprzedaży?
Tak jest to konieczne i nie ma możliwości wyłączenia tej opcji. Jest to potwierdzenie dla Akceptanta, że wszystkie transakcje z terminala zostały rozliczone i że jest on gotowy do pracy.
Terminal nie wydrukował zamknięcia dnia, czy transakcje zostały wysłane? Jak uzyskać kopię?
Wystarczy wybrać przycisk „Kopia" z ekranu startowego. Jeśli terminal zamknął dzień zostanie wydrukowana kopia Zamknięcia Dnia.
Jaki rodzaj papieru należy zakupić, aby uzyskać poprawną jakość wydruków potwierdzenia transakcji?
Konieczny jest papier termo-czuły (termiczny).
 • Dla modelu Vx 510 - wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 30 metrów,
 • Dla modelu Vx 670 - wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 15 metrów.
Gdzie można zakupić papier do terminala?
Papier do terminala można nabyć w większości sklepów papierniczych i z artykułami biurowymi. PeP nie dostarcza papieru do Akceptantów.
Co to jest numer POS ID?
Numer POS ID (zwany również TID) to unikalny numer identyfikacyjny przypisany do określonego terminala, znajdujący się na każdym wydruku z terminala (w lewym górnym rogu pod adresem punktu). Podawanie tego numeru podczas każdorazowego kontaktu z COA skraca oraz upraszcza realizację zgłoszenia.
Co oznacza komunikat „Zadzwoń do COA” pojawiający się na terminalu?
Jeśli podczas przeprowadzania transakcji, na terminalu wyświetla się komunikat: "Zadzwoń do COA", oznacza to, iż transakcja wymaga autoryzacji głosowej transakcji przez bank wydawcy karty, w związku z tym należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta pod nr tel: (17) 859 69 70. Bank poprosi klienta o podanie danych osobowych, które umożliwią jego identyfikację. Bank może udzielić następujących odpowiedzi:
 • Zgoda na przeprowadzenie transakcji (pracownik Centrum Obsługi Akceptanta przekaże kod autoryzacji, który należy wprowadzić ręcznie na terminalu).
 • Odmowa dokonania transakcji (oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie transakcji).
 • Żądanie zatrzymania karty.
Jakie elementy karty należy sprawdzać przy transakcji?
Podczas realizacji transakcji konieczne jest sprawdzenie: daty ważności karty, zgodności podpisu na karcie z podpisem złożonym przez posiadacza karty na potwierdzeniu (jeśli karta jest na podpis), oznak ewentualnego naruszenia. Zalecenia mogą nie obowiązywać w wypadku kart mikroprocesorowych obsługiwanych z użyciem czytnika chipów oraz kart bezstykowych.
©2010 Polskie ePłatności
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Projekt i Realizacja: OPTeam S.A.