Porady dla przedsiębiorców

Jak rozliczyć podatek od dywidendy?

30-11-2019

Czym jest podatek od dywidendy?

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie, co to jest dywidenda. Spółki kapitałowe tworzy zazwyczaj kilku wspólników lub akcjonariuszy. Każdy z nich otrzymuje w odpowiednim terminie część zysków netto, których wysokość została uchwalona podczas zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki. Oznacza to podstawowe uprawnienie udziałowców oraz akcjonariuszy, czyli wynagrodzenie za wniesienie określonego kapitału. Mimo to nie mają oni pewności, że zostanie wypłacona w każdym roku. Aby było to możliwe, spółka musi spełnić określone warunki. Najważniejsze informacje dotyczące warunków wypłaty dywidendy oraz rozliczania podatku znajdują się w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037). Jednak jak zostało wspomniane, dywidenda jest to dochód wspólników lub akcjonariuszy otrzymywany z tytułu wniesienia do spółki określonego kapitału celem osiągnięcia zysków. Ma wartość netto, czyli jest to kwota pomniejszona o pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, który powstał z tytułu przychodów z kapitału pieniężnego. Natomiast podatek od dywidendy jest to zryczałtowany podatek dochodowy, bez odliczania kosztów uzyskania.

Dywidenda - rozliczanie

Najważniejsze informacje dotyczące sposobu opodatkowania takich zysków jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86). Przy rozliczaniu podatku od dywidendy należy pamiętać, że nie uwzględnia się go w zeznaniu rocznym oraz nie łączy z zyskami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. W tym przypadku obowiązuje deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR lub CIT-6R. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, kiedy dywidenda została wypłacona osobie fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei druga występuje w przypadku wypłaty przeznaczonej dla osoby prawnej z siedzibą w Polsce. W zależności od formularza, który obowiązuje w konkretnym przypadku, termin dostarczenia formularza może się różnić. PIT-8AR oraz CIT-6R powinien zostać przesłany w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów do urzędu skarbowego spoczywa na płatniku, czyli spółce wypłacającej dywidendę.

Opodatkowanie dywidendy – ile wynosi?

Odpowiedź na pytanie, co to jest dywidenda oraz podatek od dywidendy, to podstawa do zrozumienia sposobu jej rozliczania. Jednak należy również pamiętać, ile wynosi stawka opodatkowania dywidendy. Aktualnie obowiązują przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2019 roku. Dochód, jaki uzyska przedsiębiorca z tytułu posiadanych akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, jest obarczona obowiązkiem opodatkowania w wysokości 19%. Kwota, jaka została wówczas pobrana, musi zostać przekazana na konto urzędu skarbowego odpowiedniego dla siedziby pobierającego dywidendę. Następnie należy dopilnować wyżej wymienionych terminów złożenia deklaracji PIT-8A lub CIT-6R w tym samym oddziale. Jaki jest termin wpłaty dywidenda podatek na konto Urzędu Skarbowego? Jeżeli dotyczy on dochodu osoby prawnej, wówczas określoną kwotę podatku należy wpłacić w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Z kolei w przypadku akcjonariuszy i wspólników będących osobami fizycznymi termin ten przypada do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu pobrania zaliczki na dywidenda podatek. Obowiązek ten powstaje w chwili wypłaty zysków wspólnikom lub akcjonariuszom.

Jednak należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku, jakim jest opodatkowanie dywidendy. W takiej sytuacji należy spełniać kilka podstawowych warunków, które zostały wymienione w art. 20.3. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  • wypłacający dywidendę oraz innych przychodów dla osób prawnych to spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania,
  • uzyskujący dywidendę oraz inne przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka posiadająca status podatnika podatku dochodowego oraz siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  • spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę,
  • spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na ich źródło.

Należ również zwrócić uwagę na warunek, jakim jest konieczność posiadania udziałów w spółce wypłacającej dywidendę od co najmniej 2 lat.

Na jakich warunkach wypłacana jest dywidenda?

Wypłata dywidendy przysługuje wspólnikom oraz akcjonariuszom wskutek podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników lub walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu zysku spółki do podziału. Może się zdarzyć, że ze względu na kondycję spółki wypłata dywidendy będzie niemożliwa. Wpływ na pulę środków, jaka zostanie przeznaczona do podziału dla wspólników i akcjonariuszy, ma: zakończenie roku obrotowego, analiza przygotowanego sprawozdania finansowego, decyzja walnego zgromadzenie oraz ustalony podział zysku i dywidendy. Najważniejsze informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037). Według art. 348. § 1, kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększony o niepodzielone zyski z ubiegłych lat oraz kwoty przeniesione do kapitału zapasowego i rezerwowego. Następnie otrzymaną kwotę pomniejsza się o straty powstałe w danym roku obrotowym, akcje własne oraz kwoty przeznaczone na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Zdarza się również, że wypłata dywidendy polega na przekazaniu dodatkowych akcji lub przybiera inną formę rzeczową.

Prawo do dywidendy

Kto ma prawo do otrzymania części zysków za dany rok obrotowy i kiedy je otrzyma? Podstawowym warunkiem jest posiadanie akcji przez akcjonariuszy i wspólników w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku. Natomiast termin wypłaty musi zostać wyznaczony najpóźniej do dwóch miesięcy od powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Dodatkowo należy pamiętać, że powinien on przypadać nie wcześniej niż 5 dni od podjęcia decyzji o podziale oraz nie później niż trzy miesiące. Na koniec warto podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy, które zmienią zasady wypłaty dywidendy.

Lista wpisów

Szanowny Użytkowniku!

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie. Dane te są przez nas zbierane, aby poprawić komunikatywność na stronie a także pozwalają Ci pełniej korzystać z jej możliwości. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować indywidualne treści do Ciebie oraz pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób usprawnić funkcjonalność naszych stron, tak by korzystanie z nich było dla Ciebie przyjemniejsze i prostsze. Abyśmy mogli zapewnić Ci te wszystkie funkcjonalności prosimy o akceptację plików cookie, związanych z wydajnością usług, funkcjonalnością strony i treściami reklamowymi. Chcemy Cię zapewnić, że strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies oraz znacznikach pikselowych. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Dbamy o Twoje dane tak by były u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili, ustawienia można w dowolnej chwili zmienić. Szczegóły jak to zrobić i jak zarządzać wyrażoną przez Ciebie zgodą uzyskasz w Polityce prywatności.
Należą do nich pliki, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (zgoda nie jest wymagana)

Zapisano
Są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Zapisano
Te pliki cookie, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.

Zapisano
Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.

Nie teraz, zdecyduję później Gotowe